Polityka prywatności FitMedica

Definicje

1. Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności zostaną użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:

– FanPage – FanPage FitMedica prowadzony na portalu społecznościowym Facebook
– FitMedica – działalność Aktimedica sp.z o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bystrzyckiej 59, prowadzoną pod marką FitMedica
– Pliki Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie Serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających
– Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności FitMedica
– Regulamin – Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną przez FitMedica dostępny na www.fitmedica.pl
– RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– Strona FitMedica – strona internetowa fitmedica.pl
– Usługi – usługi świadczone na podstawie Regulaminu
– Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej fitmedica.pl

Co zawiera Polityka prywatności FitMedica.

Polityka prywatności FitMedica to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników. W niniejszej Polityce prywatności FitMedica zawarła jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku ze świadczeniem Usług strony internetowej fitmedica.pl oraz FanPage na portalu społecznościowym Facebook. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania Plików Cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w Polityce Cookies.

Dane osobowe.

FitMedica chroni wszelkie informacje o Użytkownikach zgodnie z RODO, w szczególności informacje o Użytkowniku pozyskiwane w związku z odwiedzaniem strony FitMedica oraz Fan Page.

Te informacje mogą nie zawierać danych ujawniających tożsamość Użytkowników, lecz ponieważ dotyczą zachowań Użytkowników określonych jednoznacznie za pomocą Plików Cookies, FitMedica chroni wszystkie informacje o Użytkownikach bez względu na posiadanie informacji o ich tożsamości, dbając o prawo do prywatności wszystkich Użytkowników.

Administrator danych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Aktimedica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bystrzycka 59, NIP: 9522136967, prowadząca działalność pod marką FitMedica.

Użytkownicy mogą kontaktować się z FitMedica:

1. korespondencyjnie na podany ww. adres siedziby;
2. mailowo na adres: recepcja@fitmedica.pl

Inspektor Ochrony Danych.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkowników FitMedica wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pan Dawid Czerw. Użytkownicy mogą kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i realizacją przepisów o ochronie danych osobowych pod adresem e-mail: recepcja@fitmedica.pl

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych.

FitMedica przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu umożliwienia im korzystania z Usług Strony FitMedica oraz FanPage. FitMedica posiada informacje:

– W zakresie korzystania z Usługi Strony FitMedica – informacje dotyczące korzystania i aktywności ze Strony FitMedica, w tym w celu zapewnienia poprawności działania Usług: adres IP komputera, informacje zawarte w Plikach Cookies, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe;
– W zakresie formularza kontaktowego – informacje niezbędne do wypełnienia formularza;
– W zakresie FanPage – informacje o polubieniu FanPage, aktywności na FanPage, treść zamieszczanych przez Użytkownika komentarzy i postów, treść wiadomości kierowanych do FitMedica, w tym korespondencja dotycząca rezerwacji wizyt.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

Reklamacje
W celu rozpatrywania reklamacji FitMedica przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W toku rozpatrywania reklamacji FitMedica może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko Użytkownika, informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Usług, Pliki Cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez okres 1 roku po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec FitMedica.

Realizacja kontaktu z Użytkownikami, Formularz kontaktowy, Czat
W celu umożliwienia kontaktu FitMedica z Użytkownikiem, FitMedica przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z FitMedica, w szczególności numer telefonu, imię i nazwisko, adres e-mail, informacja o korzystaniu z usług konkretnej specjalizacji, informacja o wizytach, pozostała treść rozmów, wiadomości. Rozmowy z FitMedica nie są nagrywane.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w prawnie uzasadnionym interesie FitMedica i Użytkowników polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikami a FitMedica, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników.

Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy Użytkownika oraz nie dłużej niż przez okres 1 roku po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec FitMedica.

Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń
W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez FitMedica lub przez innych Użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami Użytkowników lub innych podmiotów, FitMedica może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń FitMedica względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu Użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. Sądom, Policji, prokuraturze.

Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie FitMedica polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes FitMedica będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Usługobiorcy.

Statystyki korzystania z Usług
W celu poprawy jakości swoich Usług FitMedica przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z Usług, w tym informacje o sesji, numer IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności Usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej, Pliki Cookies lub inne podobne technologie.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie FitMedica polegającym na ułatwieniu korzystania z Usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych Usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników.

Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań FitMedica, lecz nie dłużej niż przez okres 1 roku od otrzymania informacji. Po tym czasie FitMedica może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników.

Marketing innych produktów i usług w ramach świadczenia Usług
Na Stronie FitMedica lub FanPage FitMedica może zamieszczać informacje o swoich kontrahentach, z którym wspólnie realizuje usługi i udziela świadczeń zdrowotnych, informacje o eventach, w których bierze udział, ponadto sporadycznie może też zamieszczać informacje o kontrahentach, eventach lub produktach powiązanych ze świadczonymi przez FitMedica usługami.

Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez FitMedica zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem FitMedica polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami, treści akcji promocyjnych, w które FitMedica jest zaangażowana oraz treści promocyjnych kontrahentów FitMedica. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują.

Ujawnianie danych Użytkowników,

Realizacja Usług

W zakresie Strony FitMedica dane Użytkowników nie są udostępniane w celu świadczenia Usługi.

W zakresie FanPage, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących FanPage, o polubieniach, treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne.

Dostawcy Usług
FitMedica korzysta z zewnętrznych dostawców usług (m.in. outsourcing, umowa o realizację/zlecenie, zamówienie na usługi) w celu realizacji Usług, np. hosting, obsługa Strony FitMedica, serwis IT. Ujawnianie danych dostawcom usług odbywa się wyłącznie po zawarciu stosownych umów o współpracy, regulujących również kwestie związane z ujawnianiem danych, ich podstawą prawną na gruncie RODO oraz właściwymi postanowieniami dotyczącymi warunków tego ujawnienia (powierzenie przetwarzania danych, udostępnienie danych).

Inni Użytkownicy, inne podmioty
Co do zasady nie ujawniamy danych Użytkowników innym Użytkownikom lub podmiotom poza przypadkami opisanymi powyżej. Może jednak zdarzyć się, że FitMedica będzie zobowiązana do ujawnienia określonych informacji na podstawie obowiązującego w Polsce prawa, np. organom ścigania, organom państwowym, innym Użytkownikom w celu dochodzenia przez nich ich roszczeń. Wówczas ujawnieniu będą podlegały wyłącznie dane, do których ujawnienia FitMedica będzie obowiązana.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo:

– Żądać od FitMedica informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (tzw. prawo dostępu, art. 15 RODO);

– Sprostować dane osobowe dotyczące tej osoby. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez FitMedicę są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (tzw. prawo do sprostowania, art. 16 RODO);

– Żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (tzw. prawo do zapomnienia, art. 17 RODO);

– Żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (tzw. prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:

1. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym FitMedica będzie weryfikować ich prawidłowość;
2. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez FitMedica;
3. FitMedica nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
4. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez FitMedica co do zasadności sprzeciwu;

– Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach FitMedica;

– Przenieść swoje dane osobowe, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła do FitMedica, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi (tzw. data portability, art. 20 RODO);

– Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie i bez podawania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail lub pismo na dane kontaktowe podane na początku Polityki prywatności, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji prawa osoby występującej z wnioskiem, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać (najlepiej, aby był to numer telefonu, ale nie jest to obowiązkowe).

Organ nadzoru.

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. Osoba ma prawo wnieść skargę do PUODO na FitMedica w każdym przypadku, w szczególności jeżeli uważa, że FitMedica przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jej praw.

FitMedica zachęca jednak do występowania w pierwszej kolejności do FitMedica lub do Inspektora Ochrony Danych z wszelkimi pytaniami, wątpliwościami i zastrzeżeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez FitMedica.

Zmiany Polityki prywatności.

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami FitMedica w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie FitMedica oraz na FanPage.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.