Regulamin strony WWW

Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa:

1) rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez FitMedica;
2) prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie są użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:

1) FitMedica – Usługodawca
2) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną przez FitMedica
3) Usługodawca – Aktimedica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bystrzycka 59, prowadząca działalność gospodarczą pod marką „FitMedica”
4) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem
5) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług

Usługi.

3. FitMedica świadczy usługi droga elektroniczną za pomocą strony internetowej fitmedica.pl oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

4. Świadczone usługi polegają na:

1) Udostępnianiu treści i informacji o FitMedica, zakresie działalności FitMedica, specjalizacjach, lekarzach, opiniach o FitMedica i o lekarzach, informacji związanych ze świadczonymi usługami oraz specjalizacjami;
2) Udostępnianiu informacji o świadczonych przez FitMedica usługach, ofertach specjalnych i promocjach;
3) Udostępnianiu formularza kontaktowego;
4) Udostępnianiu formularza służącego do umawiania wizyt w FitMedica.

Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
6. Zawarcie umowy następuje w momencie otworzenia strony internetowej fitmedica.pl lub którejkolwiek z jej podstron lub w momencie wejścia na stronę FanPage FitMedica na portalu społecznościowym Facebook.
7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania tych usług, tj.:

1) W przypadku dostarczania treści na stronie fitmedica.pl lub FanPage – do momentu zamknięcia strony fitmedica.pl; lub opuszczenia strony FanPage
2) W przypadku formularza kontaktowego lub formularza umówienia wizyty – w momencie dokonania wysyłki wiadomości lub opuszczenia formularza.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wiąże się z opłatami po stronie Usługobiorcy na rzecz Usługodawcy.
9. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo, tj. bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, z wyjątkiem formularza kontaktowego.
10. Korzystanie z funkcjonalności formularza kontaktowego wymaga podania imienia, nazwiska oraz adresu e-mail Użytkownika.
11. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania informacji o Użytkownikach znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www. fitmedica.pl.
12. Informacje dotyczące stosowania plików Cookies przez Usługodawcę znajdują się w Polityce Cookies zamieszczonej na stronie www.fitmedica.pl.

Warunki korzystania z usług.

13. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Usługodawcy.
14. FitMedica nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.
15. Usługodawca świadczy usługi nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych.
16. Świadczenie usług wiąże się z zamieszczaniem przekierowań – linków do usług innych podmiotów (np. FanPage na portalu Facebook). Usługodawca odpowiada wówczas wyłącznie za świadczenie usług w zakresie zamieszczania odpowiednich linków i nie odpowiada za usługi świadczone przez inne podmioty, a do których linki Usługodawca udostępnia w ramach usług.
17. W przypadku podejrzenia o naruszenie przez Użytkownika Regulaminu lub polskiego prawa, Usługodawca ma prawo zawiesić możliwość korzystania z usług oraz podjąć działania wyjaśniające mające na celu wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, którego działania uzna za szkodliwe lub który łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług jest uzależnione od decyzji Usługodawcy.
18. Za przerwy w dostępności usług spowodowane ww. okolicznościami Użytkownikowi nie przysługują roszczenia finansowe.
19. Za przerwy w dostępności lub poprawności wyświetlania FanPage występujące po stronie Facebook FitMedica nie odpowiada.
20. Usługi mają charakter informacyjny. Usługodawca w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności publikowanych treści do określonego celu lub zastosowania. W szczególności Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności tych treści, znaków graficznych, odnośników lub komunikatów zamieszczanych lub przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej.
21. Strona internetowa oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
22. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej FitMedica z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Korzystanie z umieszczonych na stronie treści nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług.

23. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz z dostępem do Internetu.
24. W przypadku formularza kontaktowego oraz formularza umówienia wizyty niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
25. Facebook może wprowadzać własne wymagania techniczne oraz warunki korzystania z portalu, co może mieć wpływ na możliwość korzystania z Usługi FanPage FitMedica. FitMedica nie odpowiada jednak za warunki świadczenia usług przez Facebook.

Postępowanie reklamacyjne.

26. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji usług.
27. Reklamacją może być jakiekolwiek zastrzeżenie lub uwaga dotyczące świadczenia usług.
28. Reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej recepcja@fitmedica.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
29. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi.
30. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.
31. Reklamacja może zostać złożona anonimowo, tj. bez podawania danych dotyczących tożsamości Użytkownika, jeżeli nie jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
32. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Postanowienia końcowe.

33. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących, ważnych przyczyn:

1) ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
2) w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
3) ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
4) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu strony internetowej lub którejkolwiek z usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, w tym w sytuacji rozpoczęcia świadczenia nowych usług, udostępnienia nowych funkcjonalności lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych usług lub funkcjonalności istotnie zmieniających zakres świadczonych usług.

34. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie fitmedica.pl.
35. W relacjach z Usługodawcą stosowany jest język polski.
36. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
37. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem właściwy jest sąd polski.
38. Niezależnie od powyższego, Usługodawca deklaruje chęć pozasądowego rozstrzygania sporów z Użytkownikami, w tym m.in. zgodnie z trybem przewidzianym na stronie www.uokik.gov.pl.
39. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.