Rekrutacja

Informacja administratora dla kandydatów do pracy.

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:

1. Administratorem danych jest Aktimedica Sp. z o.o. Spółka przetwarza dane osobowe w trybie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO w związku z art. 22 Kodeksu Pracy.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest mecenas Agnieszka Sagan-Jeżowska, email: iod@fitmedica.pl.
3. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w FitMedica – Specjalistyczne Centrum Zdrowia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej, do zakończenia procesu rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostały zatrudnione zostaną trwale zniszczone. Dane osoby przyjętej do pracy będą przeniesione do akt pracowniczych i przechowywane zgodnie z przepisami prawa.
5. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
6. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

W treści przesyłanych dokumentów rekrutacyjnych proszę zamieścić klauzulę:

W trybie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanym przeze mnie dokumencie aplikacyjnym na potrzeby prowadzonej rekrutacji w FitMedica – Specjalistyczne Centrum Zdrowia .

 ………………………………………………

(data i podpis kandydata)