Upoważnienie

Informacja administratora dla osób upoważnionych do informacji o pacjencie i odbioru dokumetacji medycznej.

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

1. Administratorem danych jest Aktimedica Sp. z o.o. Spółka przetwarza dane osobowe w trybie art 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Sagan-Jeżowska, email: iod@fitmedica.pl.
3. Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania właściwej realizacji praw pacjenta do wskazania osób upoważnionych do uzyskania informacji o stanie zdrowia lub udostępnienia dokumentacji medycznej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Aktimedica Sp. z o.o.
4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej, przez okres określony w art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
5. Dane osobowe będą przekazywane upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
6. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje Pani(u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani(a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.